Kalendarium 2022

Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2022:

Rokiem Marii Grzegorzewskiej - naukowca, pedagoga specjalnego i działaczki społecznej. W tym roku mija 100. rocznica założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), którego była założycielką i patronką. Jak przypomniał Sejm w podjętej uchwale, „mottem swojego życia i życia kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła ona stwierdzenie: Nie ma kaleki – jest człowiek. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej".

Rokiem Marii Konopnickiej - jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, twórczyni "Roty”. W maju 2022 r. przypada 180. rocznica Jej urodzin. Maria Konopnicka „dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze” 

Rokiem Ignacego Łukasiewicza - twórcy światowego przemysłu naftowego.  W tym roku przypada 200 rocznica urodzin oraz 140. rocznica jego śmierci. Sejm zdecydował o ustanowieniu 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza „szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników”. Wśród dokonań Łukasiewicza Sejm wymienił utworzenie na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej oraz wynalezienie lampy naftowej. Podkreślono zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza: udział w konspiracji podczas Powstania Krakowskiego, wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom. Był on także filantropem i działaczem społecznym. 

Rokiem Józefa Mackiewicza -  jednego z największych pisarzy polskich.  W swej twórczości „przedstawiał życie mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego na tle przełomowych wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej I Rzeczypospolitej”. W 120 rocznicę Jego śmierci Sejm ustanowił pisarza patronem 2022 r., „uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi".

Rokiem Wandy Rutkiewicz - himalaistki, pierwszej Polki na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. W maju 2022 r. mija 30 rocznica Jej śmierci. Wanda Rutkiewicz była prekursorką kobiecych zespołów górskich. W latach 80. należała do „Solidarności”, działała też w opozycji demokratycznej.

Rokiem Józefa Wybickiego - autora polskiego hymnu narodowego, wielokrotnego posła na Sejm oraz uczestnika prac wdrażających Konstytucję 3 Maja. W tym roku będziemy obchodzić 275. rocznicę jego urodzin oraz 200 rocznicę śmierci. 225 lat temu powstała „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która stała się naszym hymnem narodowym. 

Rokiem Romantyzmu Polskiego - „w 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się wówczas epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Więcej na stronie internetowej Sejmu.

Senat Rzeczypospolitej ogłosił rok 2022:

Rokiem Władysława Bartoszewskiego - historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin. Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, a po wojnie działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. Jego osobista historia, historia jego miasta i kraju służyła mu do stawiania tamy dla nurtów ideologicznych, które relatywizowały tragiczną przeszłość”. Podkreślono też, że Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”. „Senat składa hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej RP”

Rokiem Bronisława Geremka - jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. W 2022 r. mija 90. rocznica jego urodzin.  „Bronisław Geremek był polskim patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski. Współtworzył opozycję demokratyczną w PRL. Ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, Senat RP oddał Mu szczególny hołd, wyraził szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków.” 

Rokiem Ignacego Łukasiewicza - naukowca, pioniera przemysłu naftowego i działacza niepodległościowego. W 2022 r. przypada 200. rocznica Jego urodzin i 140. rocznica śmierci. Senat RP przypomniał jego działalność jako twórcy przemysłu naftowego oraz jego największy wynalazek – lampę naftową. Podkreślono również jego zaangażowanie w działalność niepodległościową oraz wielkie zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski.” 

Rokiem Brunona Schulza - artystyprozaika i krytyka literackiego. W tym roku będziemy obchodzić 130. rocznicę jego urodzin i 80. rocznicę śmierci. Senat zwrócił uwagę, że jest on niewątpliwie jednym z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX w., a jego utwory weszły do kanonu literatury światowej i są znane nawet w najodleglejszych kulturowo rejonach świata.  „Jako człowiek o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności (…) z pewnością zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie”.

Rokiem Botaniki - w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Senat RP podjął uchwałę o ogłoszeniu 2022 r. Rokiem Botaniki.  „Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie”.  W ten sposób Izba uhonorowała polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniła cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

Więcej na stronie internetowej Senatu.