Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Gnieźnie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Gnieźnie: http://gniezno.pbp.poznan.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-11

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Olejniczak, adres poczty elektronicznej marek.olejniczak@pbp.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 861 69 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Gnieźnie

tel. 577 001 317

e-mail: biblioteka@gniezno.pbp.poznan.pl

ul. Mieszka I 27

62-200 Gniezno

Dostępność architektoniczna

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie przyjmuje czytelników przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno.

Pomieszczenia biblioteczne znajdują się w suterenie Internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Przy wejściu do budynku Internatu znajdują się wysokie schody – 12 stopni bez platformy i podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wewnątrz budynku droga do Biblioteki prowadzi poprzez klatkę schodową - 19 schodów w dół.

Budynek posiada parking dla czytelników (wjazd od strony ul. Mieszka I 27). W celu otworzenia bramy wjazdowej należy zadzwonić domofonem.

Obsługa czytelnika na wózku inwalidzkim możliwa jest wyłącznie na parkingu przed Biblioteką. Po uprzednim kontakcie telefonicznym (telefon: 577 001 317) i rezerwacji książek (telefonicznie, mailowo lub on-line) dyżurujący bibliotekarz wyjdzie do czytelnika. Odebrać lub zwrócić książki w Bibliotece może także osoba wskazana przez czytelnika z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Bibliotece nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje o publikacji dokumentu:

Druga publikacja: 2020-10-11 Marek Olejniczak

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2021-03-31

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2022-03-30

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2023-03-31

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2024-03-30