Kierunki polityki oświatowej państwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  ustala następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.
Priorytety MEN w roku szkolnym 2020/2021:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

- matematyka

- biologia

- samodzielność uczniów